Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Ν.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΟΚΑΣ - IBERDROLA

Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ αλλά  με σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό των περιοχών και τη ζωή και το μέλλον των κατοίκων
 
Συνέντευξη Τύπου έδωσε την προ­ηγούμενη βδομάδα η επιτροπή επιστημόνων που έχει δημιουρ­γήσει η ΝΕ για το ζήτημα των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), με αφορμή και τη συγκέντρωση που προγραμματίζει για την Πέ­μπτη 15 Νοέμβρη 2012, στις 6 το απόγευμα, στο θεατράκι του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης (ΦΟΜ).
 
Το μέλος της ΝΕ Βαγγέλης Παλαι­ολόγος, πέρα από τις λεπτομερείς αναφορές του στην καταστροφική αλλοίωση της φυσιογνωμίας του νησιού μας, με τις ανεπίστρεπτες αρνητικές επιπτώσεις στην ανά­πτυξή του, αναφέρθηκε και στις ληστρικές επιπτώσεις της κοινω­νικοοικονομικής πλευράς, καθώς θα κληθούν τα λαϊκά νοικοκυριά να πληρώσουν μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ, την Rokas – Iberdrola, για την ενέργεια που θα παράγει. Μεταξύ των άλλων ανέφερε συνο­πτικά:
Ρόκας- Iberdrola
-Γιγαντιαία εγκατάσταση 706 MW για τα τρία νησιά Λέσβο, Χίο, Λήμνο
-Για τη Λέσβο 306 MW, 75 για Χίο και 125 για Λήμνο
-Σε όλη την Ελλάδα ο όμιλος Ρόκα με τη μεγαλύτερη κατασκευαστική πείρα, απ’ το 1998 έχει εγκαταστή­σει μόνο 275 MW, σε 18 αιολικά πάρκα, ας γίνουν λοιπόν οι συγκρί­σεις για τα τερατώδη μεγέθη στα νησιά μας.
-Η εγκατεστημένη ισχύ των 306 MW των αιολικών πάρκων Ρόκα κα­λύπτει τέσσερις φορές τις ανάγκες του νησιού μας σε ενέργεια 70-80 MW.
-Σήμερα στο νησί μας παράγεται ήδη ενέργεια από ανανεώσιμες πη­γές γύρω στα 20-25 MW από αιολι­κά πάρκα και φωτοβολταϊκά.
 
Διασύνδεση από «Ρόκα» με το εθνικό σύστημα
Η διασύνδεση είναι αναγκαία και η μόνη λύση. Όμως  ο όμιλος Ρόκα θα κατασκευάσει το υποβρύχιο δίκτυο βάσει μελετών της ΔΕΗ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε­χνείου  (που εκπονήθηκαν για τη ΔΕΗ) για να στέλνει το ρεύμα των Α/Γ στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της ΔΕΗ, το οποίο θα αγοράζει η ΔΕΗ σε πανάκριβη τιμή 130 ευρώ την MWh όταν το μέσο κόστος παρα­γωγής κλπ ρεύματος είναι 40 ευρώ την MWh. Το δε κόστος για τις Α/Γ (σε νησιά σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπι­στήμιου Πειραιά) είναι 30-31 ευρώ την MWh. Δηλαδή 4 φορές πάνω από το κό­στος παραγωγής θα εισπράττει ο Ρόκας.
 
Τι θα εισπράττει ο όμιλος Ρόκα
α) Το χρόνο 706 MW * 4500 h * 130 ευρώ / MWh =413 εκατομμύρια το χρόνο (ο υπολογισμός έγινε με βάσει στοιχείων του Πανεπιστημίου Πει­ραιά)
β) στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του 8,268 δις ευρώ.
 
Από ποιον θα τα εισπράξει ο όμι­λος «Ρόκα»
- Από τη ΔΕΗ ασφαλώς και η ΔΕΗ από ποιον άλλον, ασφαλώς από τους καταναλωτές δηλαδή από τα πλατιά λαϊκά στρώματα.
- Η ΔΕΗ λοιπόν θα χαρατσώσει τους καταναλωτές με αύξηση των λογα­ριασμών της τιμής του ρεύματος και κυρίως του περίφημου τέλους ΑΠΕ (για τις ανανεώσιμες πηγές) το οποίο ας σημειωθεί ότι το χαράτσι αυτό αυξήθηκε στο αστρονομικό ποσοστό κατά 2,813% τα τελευταία τρία χρόνια. (το 2009 ήταν μόλις 30 λεπτά ενώ με πρόσφατη απόφαση της συγκυβέρνησης έφτασε στα 8,74 ευρώ). Να σημειωθεί δε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο καταναλωτές αδυνα­τούν αν πληρώσουν σήμερα τους λογαριασμούς τους.
- Ο Ρόκας θα κατασκευάσει τη «Δι­ασύνδεση» σαν εργολάβος με ιδι­αίτερα ψηλές τιμές και πρέπει μετά να το παραδώσει στη ΔΕΗ που έχει τη διαχείριση των δικτύων. Γιατί; Γιατί όχι δημόσιος διαγωνι­σμός;
Ενεργειακή λύση μόνο από ΔΕΗ
1) Η διασύνδεση (καταρχήν της Λέ­σβου) να γίνει μόνο από τη ΔΕΗ με υποβρύχιο καλώδιο αφού η ίδια έχει και τις αντίστοιχες μελέτες.
Τεχνική δυνατότητα: Η ΔΕΗ έχει τεράστια πείρα και τεχνογνωσία, έχει κατασκευάσει μεγάλα έργα (συμβατικά και μη) ας σημειωθεί ότι έχει εξελεκτρίσει όλη την Ελλάδα σαν κρατικομονοπωλι­ακός οργανισμός επομένως ότι δεν μπορεί είναι αστείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της διασύνδεσης έχει εκπονηθεί μελέ­τη Γενικού Σχεδιασμού Διασύνδε­σης από τον «Διαχειριστή της ΔΕΗ» που είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ για τη διαχείριση των δικτύων. Σ’ αυτή τη μελέτη στηρίζεται η πρό­ταση (το έργο διασύνδεσης) ΡΟΚΑ και αποτελεί τμήμα της γενικής με­λέτης διασύνδεσης. Επίσης η (ΡΑΕ) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαθέτει δύο μελέτες που εκπόνησε το ΕΜΠ για λογαρια­σμό της με τα ίδια αποτελέσματα.
 
1) Χρηματοδότηση
Είναι επίσης αστείο το επιχείρημα ότι η ΔΕΗ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για το έργο της «Δια­σύνδεσης»… ενώ έχει την οικονομι­κή δυνατότητα να κατασκευάσει… το εργοστάσιο στη Λέσβο, έπειτα έχει τη δυνατότητα καλύτερα από κάθε άλλο να εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ.
 
2) Οφέλη
α. Εξασφάλιση ηλεκτρικής κάλυ­ψης με φθηνή ενέργεια από το δι­ασυνδεδεμένο Εθνικό Σύστημα με 40 ευρώ αντί 130 που θα πληρώνει στο «ΡΟΚΑ».
β. Δε θα χρειαστεί η κατασκευή του νέου εργοστασίου στη Λέσβο.
γ. Θα εξοικονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά αφού δε θα λει­τουργεί το εργοστάσιο των (Η/Ζ) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών που το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψη­λό 175 ευρώ/ΜWh, εξοικονόμηση πάνω από 50 εκατομμύρια. Επομέ­νως θα υπάρξει ταχεία απόσβεση.
δ. Δεν θα χρειαστεί να πληρώνει τα 400 εκατομμύρια το χρόνο (και πάνω από 8 δισ. ευρώ) στον όμιλο Ρόκα- Iberdrola.
ε. Δε θα χρειαστεί επομένως να επιβαρύνει τους λογαριασμούς των καταναλωτών με τα αντίστοιχα χα­ράτσια των 400 εκατομμυρίων για να πληρώνει τα κέρδη της Ρόκα- Iberdrola.
στ.  Μπορεί στη συνέχεια η ΔΕΗ να προχωρεί συμπληρωματικά στην κατασκευή μικρών αιολικών πάρ­κων με σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό των περιοχών και τη ζωή και το μέλλον των κατοίκων, καθώς και στην αξιοποίηση της γε­ωθερμίας (γεώτρηση Στύψης 800μ. βάθος) και της ηλιακής ενέργειας.
ζ. Θα προκύψουν νέες θέσεις εργα­σίας και θα εμποδιστούν ενδεχομέ­νως απολύσεις.
η. Θα προστατευτεί το νησί μας από την περιβαλλοντική καταστρο­φή που θα συντελεστεί εάν κατα­σκευαστεί το τερατώδες βιομηχα­νικής κλίμακας έργο Α/Π, αιολικών πάρκων και θα δοθεί η δυνατότητα για μια ανάπτυξη στα πλαίσια των δυνατοτήτων και ιδιαιτεροτήτων της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού μας και των ζωτικών συμφερόντων των κατοίκων του.
 
Και τελειώνοντας είπε χαρακτη­ριστικά ότι το ΚΚΕ είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά αυτές πρέπει να γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον, και με στόχο να ελαφρύνουν οικονομικά όσο γίνεται περισσότερο τα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευ­μα από το οποίο θα κερδοσκο­πούν οι ιδιώτες.
 
πηγή: neo-empros.net
Μπορείτε να διαβάστε το Φ.978/30.10.2012 εδώ: Νέο Εμπρός Φ.978

Δεν υπάρχουν σχόλια: