Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

KKE condemns the vandalistic attacks against the offices of the CP of Ukraine [En, Ru, Gr]

 
KKE condemns the vandalistic attacks against the offices of the CP of Ukraine [En, Ru, Gr]
 
To the CP of Ukraine 25/2/2014
 
Dear comrades,
The KKE condemns the vandalistic attacks against the offices of the CP of Ukraine in Kiev and other cities, as well as the burning of the house of the son of the First Secretary of the CC of the CP of Ukraine, P. Simonienko.
These attacks, as well as the vandalisms at the expense of Soviet and antifascist monuments, are integrated into the plans to terrorize the people and the communists of Ukraine and we are sure that they will not succeed!
The KKE once again expresses its solidarity with the communists of Ukraine and the workers as a whole.
With comradely greetings,
 
International Relations Section of the CC of the KKEАфины 25.2.2014

В ЦК КПУ

Дорогие товарищи!
КПГ осуждает акты вандализма против офиса Коммунистической партии Украины в Киеве и в других городах, а также поджег дома сына Первого секретаря ЦК КПУ тов. П. Симоненко.
Эти нападения, как и акты вандализма по отношению к советским и антифашистским памятникам, проводимые с целью запугивания народа и коммунистов Украины, мы уверены, что не увенчаются успехом!
Коммунистическая партия Греции еще раз выражает свою солидарность с коммунистами и все целом с трудящимися Украины.
Отдел международных отношений ЦК КПГ
Μήνυμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Ουκρανίας 
       
25/02/14 
  
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις επιθέσεις βανδαλισμού σε βάρος των γραφείων του ΚΚ Ουκρανίας στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως και το κάψιμο του σπιτιού του γιού του Α` Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Ουκρανίας, Π. Σιμονιένκο.
Οι επιθέσεις αυτές, όπως κι οι βανδαλισμοί σε βάρος σοβιετικών κι αντιφασιστικών μνημείων, εντάσσονται στα σχέδια τρομοκράτησης του λαού και των κομμουνιστών της Ουκρανίας και είμαστε σίγουροι πως δεν θα περάσουν!
Το ΚΚΕ για άλλη μια φορά εκφράζει την αλληλεγγύη του στους κομμουνιστές και συνολικότερα στους εργαζόμενους της Ουκρανίας.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: